Terug

Laatste wijzigingen: 14 september 2021.

1. INLEIDING

 

Logis Hôtels Groep omvat 2.200 onafhankelijke restaurants-hotels in Europa.

Logis Hotels Groep biedt haar klanten (particulieren en professionals) specifieke diensten aan (website, klantenbindingsprogramma, nieuwsbrieven, enz.) en in het bijzonder een online reserveringscentrale op de website www.logishotels.com en via de mobiele applicatie die beschikbaar is op IOS en Android. Deze Centrale wordt beheerd door het bedrijf Logis International Services (LIS), een dochteronderneming van de Fédération internationale des Logis (FIL).

In deze context hebben de FIL- en LIS-entiteiten (Logis Hôtels Groep) dit handvest willen opstellen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/79) die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn.

Dit Handvest heeft als doel het beleid uit te werken inzake de bescherming van persoonsgegevens van de klanten van Logis Hôtels Groep en maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden voor de diensten van de Groep. Door onze algemene voorwaarden te accepteren, accepteert u ook uitdrukkelijk de bepalingen van dit Handvest.

 

BELOFTE VAN DE LOGIS HOTELS GROEP BETREFFENDE PRIVACYBESCHERMING
We vinden uw privacy heel belangrijk
Als u de diensten van Logis Hôtels Groep gebruikt, stelt u vertrouwen in ons en wij willen dat behouden. Wij zullen dus alles in het werk stellen om alle persoonsgegevens die u met ons deelt te beschermen en te beveiligen. Wij handelen in het belang van onze klanten.

Dit document legt op een duidelijke en transparante manier uit hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken, zodat u onze aanpak gemakkelijk kunt begrijpen.

Bovendien geven we aan hoe u contact met ons kunt opnemen indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens. Wij staan u graag te woord.Met “persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie aan de hand waarvan een klant direct of indirect geïdentificeerd kan worden.

Dit kunnen persoonsgegevens zijn (naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, enz.), maar ook gegevens aan de hand waarvan wij klantprofielen kunnen vaststellen (hobby's, enz.) en u aldus gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen sturen. De Logis Hôtels Groep belooft zich aan 6 basisprincipes van het genoemde Europese verordening te houden. Deze principes vormen de belangrijkste regels van toepassing op de onze verwerking van persoonsgegevens:

1. Transparantie: tijdens het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zullen we u informeren over het doel en de ontvangers van uw gegevens.
2. Wettigheid: we verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die beschreven staan in dit Handvest.
3. Relevantie en nauwkeurigheid: we verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de gegevensverwerking. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we opslaan, juist en actueel zijn.
4. Gegevensopslag: we bewaren uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is voor het verwerken van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
5. Toegang, rectificatie, bezwaar: u hebt de mogelijkheid toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Het beheer van uw rechten wordt uitgewerkt in paragraaf 8 “Uw rechten uitoefenen”

 

2.WAARTOE DIENEN UW GEGEVENS?

 

Logis Hôtels Groep verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen voor specifieke doeleinden die beperkt zijn tot wat voor u noodzakelijk is, namelijk:

1. Het beheer van klantrelaties (in het kader van boekingen van verblijven via de website logishotels.com en met name het beheer van eventuele klachten na het verblijf);
2. Het beheer van de commerciële relatie (newsletters, prijsvragen, aanbiedingen, enquêtes, klantenprospectie, contacten, online reclame, enz…);
3. Het beheer van het klantenbindingsprogramma “ETIK”;
4. Opstellen van bezoekersstatistieken voor de verblijven in de etablissementen van Logis Hôtels Groep in zijn geheel (geanonimiseerd);
5. Verbetering van onze diensten door het uitvoeren van onderzoeken na het verzenden van tevredenheidsenquêtes en het beheer van klantenbeoordelingen;
6. Het beheer van uw eventuele verzoeken tot uitoefenen van rechten

Wanneer het gaat om de reservering is deze verwerking nodig voor het uitvoeren van een contract.
Andere aspecten van het beheer van de commerciële relatie hebben betrekking op de legitimiteit van de ontwikkeling van een commerciële activiteit, het aanbieden van promotionele en gepersonaliseerde voordelen aan onze klanten, het aanbieden van oplossingen in antwoord op verzoeken van klanten of het evalueren van de kwaliteit en de tevredenheid van de aangeboden diensten.

 

 

3. WELKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT?

 

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze activiteiten, met name om u gepersonaliseerde, kwaliteitsvolle producten en diensten te bieden.
Het kan nodig zijn verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, met name:
• contactinformatie (bijv. achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, ...);
• persoonsgegevens (bijvoorbeeld geboortedatum (niet verplicht, kan dienen voor persoonlijke aanbiedingen rond de verjaardag), nationaliteit (hiermee kunnen wij u mails sturen in uw taal en u persoonlijke aanbiedingen sturen, …);

• gegevens over uw kinderen (bijvoorbeeld de leeftijd…);
• het nummer van uw creditcard (essentiële informatie uitsluitend voor betaling en reservering);
• uw voorkeuren en interesses om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen sturen;
• vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van uw verblijf.

We verzamelen ook gegevens afkomstig van uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. We vragen u de regels betreffende cookies te lezen in paragraaf 9 “Cookies beheren”.

We willen geen zogenaamd "gevoelige” gegevens verzamelen. In dit kader verzoeken wij u dergelijke informatie niet door te geven tijdens uw uitwisselingen met onze diensten (informatie over gezondheid, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, enz…).

 

4. BIJ WELKE GELEGENHEID WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?


De persoonsgegevens kunnen bij verschillende gelegenheden verzameld worden, zowel via onze online tools als tijdens uw contacten met onze diensten (brieven, e-mails), met name:

1. Reserveringen voor verblijven in de etablissementen van Logis Hôtels Groep via de site logishotels.com of via de app Logis Hôtels:
• Het boeken van een kamer;
• Aanvragen, claims en/of geschillen naar aanleiding van het verblijf.

2. Deelname aan programma’s of marketingevenementen van de Logis Hôtels Groep:
• Inschrijving in de “Logis Hôtels-klant”-database van het “ETIK”-klantenbindingsprogramma;
• Deelname aan de tevredenheidsenquêtes naar aanleiding van verblijven in etablissementen van Logis Hôtels Groep;
• Prijsvragen georganiseerd door Logis Hôtels Groep;
• Abonnement op nieuwsbrieven om via e-mail aanbiedingen en voordelen te ontvangen.

3. Technische informatie:
• uw IP-adres;
• Gegevens geleverd door de browser van het besturingssysteem en de gebruikte browser;
• Cookies doorsturen naar § ;

 

5. HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

 

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is:
•Voor de uitvoering van bestellingen;
•Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name op het gebied van geschillenbeheer;
•Voor het aanbieden van gepersonaliseerde diensten.

Ons algemene beleid inzake het bewaren van gegevens voor website is als volgt:
•Identificatiegegevens: 3 jaar vanaf het laatste bezoek aan de site of verbinding met de klantenservice;
•Bestelgegevens: 3 jaar na datum van bestelling;
•Bankgegevens:In het geval van een reservering, transmissie naar het hotel en bewaring in het PCI-systeem gedurende 7 dagen na de datum van de check-out
•Prospectiegegevens: 3 jaar na laatste teken van belangstelling (zoals een klik op een link van de nieuwsbrief);
•Cookies: maximaal 13 maanden nadat ze op uw computer of terminal zijn geplaatst (zie de specifieke §);

 

6. WELKE MIDDELEN WORDEN GEBRUIKT OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BEVEILIGEN


Het is aan ons de technische, fysieke of logische veiligheidsmaatregelen te bepalen en uit te voeren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om zo uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, accidenteel verlies of wijziging of openbaarmaking of onbevoegde toegang.

Daartoe hebben wij technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een inlog-/wachtwoordsysteem, fysieke beschermingsmiddelen, enz ...) geïmplementeerd.

Wanneer u ons informatie over uw creditcard stuurt als u een reservering maakt, wordt Secure Socket Layer (SSL) encryptie technologie gebruikt om uw transacties te beveiligen en is er een PCI-informatiesysteem aanwezig.

•INBREUK OP GEGEVENS:
In geval van inbreuk op persoonsgegevens, zeggen wij toe de CNIL op de hoogte te brengen zoals dit in de voorwaarden van de Europese verordening vermeld staat.
Als deze inbreuk een hoog risico vormt voor de klanten en contacten en de gegevens niet werden beschermd:
- Zullen wij onmiddellijk de betrokken klanten en contacten op de hoogte stellen;
- Zullen wij de betrokken klanten en contacten de nodige informatie en aanbevelingen verstrekken.

 

7. GEGEVENSOVERDRACHT

Wij geven geen gegevens door aan derde bedrijven om een andere reden dan een van de volgende:

- Leveren van bestelde prestaties: gegevens worden aan betreffende bedrijven doorgegeven om ons de gereserveerde prestaties te leveren, te weten:
o Etablissementen die hun diensten aanbieden op de site logishotels.com;
o De partners: Annuleringsverzekering (Gritchen), Cadeaubonnen (BuyBox) en alle overige producten die verkocht worden op de site logishotels.com, rechtstreeks of merkloos.

- Uitbesteding: Logis Hôtels Groep maakt gebruik van dienstverleners om hun website te beheren en u de aangeboden diensten en producten te leveren, met name
o ICT-uitbesteding;
o Marketingdiensten: Marketing opvolging, verzenden van nieuwsbrieven;
o Inzamelen van klantenbeoordelingen

Voor al deze gegevensoverdrachten werkt Logis Hôtels Groep alleen met betrouwbare bedrijven en beveiligt hun relaties met deze bedrijven (contracten, enz…).

Specifiek geval van gegevensoverdracht buiten de EU

Het beleid van Logis Hôtels Groep is erop gericht geen gegevens door te geven buiten de Europese Unie, behalve in de volgende gevallen:
•Microsoft Office 365 voor kantoormiddelen
•Salesforce Cloud marketing voor de nieuwsbrief
•Google voor opvolging van marketing en reclame en optimalisatie van de site

Voor elke doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie verbindt de Logis Hotels Group zich ertoe bijzonder waakzaam te zijn en erop toe te zien dat deze doorgifte geschiedt in een context van maximale veiligheid (standaardclausules van de Europese Commissie).

 

8. UW RECHTEN UITOEFENEN

 

8.1 Overeenkomstig de gewijzigde wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht op bezwaar tegen, beperking van de verwerking, portabiliteit en wissing binnen het door de Europese Verordening toegestane kader en in overeenstemming met de context van de rechtsgrondslag voor de verwerking.

De uitoefening van deze rechten is niet absoluut en kan worden beperkt om redenen van legitiem belang (geschillen met klanten) of om juridische redenen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt deze rechten uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming die via het volgende e-mailadres te bereiken is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We behouden ons het recht voor om uw te vragen uw identiteit te bewijzen in geval van gerede twijfel.

Personen kunnen al deze rechten uitoefenen door een brief te sturen, vergezeld van een identiteitsbewijs indien controle vereist is, aan:
Logis Hôtels, Direction juridique, 83 avenue d’Italie – 75013 PARIJS, FRANKRIJK

Particulieren kunnen, indien zij dit nodig achten en nadat zij contact met ons hebben opgenomen, een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.Logis Hôtels Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor alle nuttige informatie, met name indien u niet tevreden bent met een antwoord op een van deze rechten, of in geval van een geschil over het gebruik van uw gegevens.

8.2 In het kader van hun activiteit verzamelt Logis Hôtels Groep telefonische gegevens. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.223-2 van de Franse consumentenwet, deelt Logis Hôtels Groep u mee dat u zich kunt inschrijven op de lijst van ongewenste telefonische oproepen, die toegankelijk is via www.bloctel.gouv.fr, om zo te verhinderen dat u ongevraagde commerciële oproepen ontvangt.

 

9. UW COOKIES BEHEREN

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, mobiele telefoon, tabel of ander apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Met het cookie kunnen we bij uw volgende bezoek aan de website uw apparaat herkennen.

Noodzakelijke cookies


Deze zijn altijd actief omdat ze zorgen voor de goede werking van onze site. Deze cookies maken onze site bruikbaar, stellen u in staat te profiteren van de diensten die u specifiek hebt aangevraagd, uw reserveringen te maken, uw verificatie of uw cookievoorkeuren te onthouden, de veiligheid van de uitwisselingen te garanderen en de naleving van de regelgeving te waarborgen.

 

Cookies voor publieksmeting


Deze cookies verzamelen gegevens over de manier waarop u onze site gebruikt, bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s. Met deze cookies kunnen we de werking van onze site verbeteren door het gebruik te volgen door middel van statistieken. Doelgroep-/reclamecookies
Met deze cookies kunnen we u content en reclame aanbieden die zijn aangepast aan uw interesses.

 

Cookies van derden


Het plaatsen en gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Ze zijn afkomstig van derden zoals knoppen voor sociale media, reclame, diensten ter verbetering van de gebruikerservaring of publieksstatistieken.
U beschikt te allen tijde over de mogelijkheid om uw cookies te beheren door te klikken op Instellingen van cookies in de voetnoot van onze site.

 

Welke cookies gebruiken wij op onze site?

 

Logis Hôtels Groep gebruikt cookies en andere trackers op hun website. Voor meer informatie over het gebruik van deze trackers en voor instellingen kunt u ons beleid inzake trackers raadplegen via de link “Cookie-instellingen”, te vinden in de voetnoot van onze site.

 

En hoe werkt dat met de sociale netwerken?

 

De site logishotels.com gebruikt plug-ins van sociale netwerken, met name Facebook, Twitter, Instagram. Als u met deze plug-ins interageert ("Delen"), wordt informatie over uw browse-activiteit en transacties op logishotels.com doorgegeven aan het betreffende sociale netwerk.

Indien u dus niet wilt dat een sociaal netwerk waar u lid van bent de informatie linkt die verzameld is tijdens het navigeren op de logishotels.com site, moet u de verbinding met het betreffende sociale netwerk verbreken voordat u de logishotels.com site bezoekt.

In elk geval is het gebruik van deze plug-ins of van gegevens die tijdens het surfen met het geactiveerde sociale netwerk zijn verzameld, uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden van de betrokken sociale netwerken. Daarom nodigen wij u uit het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de verzamelde informatie en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

scroll to