Terug

Inleiding:

De Fédération Internationale des Logis (FIL) is een vereniging zonder winstoogmerk krachtens de Franse wet van 1901, groepeert 2300 hotels en restaurants in Europa.

De FIL biedt de Logis-klanten (particulieren en professionals) Logis-diensten (website, loyaliteitsprogramma, nieuwsbrieven, enz ...) en met name een online reserveringscentrale op de website www.logishotels.com. Deze Centrale wordt beheerd door het bedrijf Logis International Services (LIS), een dochteronderneming van FIL.

In deze context hebben de FIL- en LIS-entiteiten dit handvest willen opstellen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/79) die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn.

Dit Handvest is gericht op de uitleg van het beleid inzake persoonsgegevensbescherming van de Logis-klanten. Dit handvest is een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Logis-diensten. Door onze algemene voorwaarden te accepteren, accepteert u ook uitdrukkelijk de bepalingen van dit Handvest.

 • BELOFTE VAN LOGIS INZAKE DE BESCHERMING VAN PRIVACY

Wij hechten belang aan uw privacy.

Door de Logis-diensten te gebruiken, stelt u vertrouwen in ons en dit vertrouwen willen we beschermen. Wij zullen dus alles in het werk stellen om alle persoonsgegevens die u met ons deelt te beschermen en te beveiligen. Wij handelen in het belang van onze klanten en we zijn transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit document legt op een duidelijke en transparante manier uit hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken, zodat u onze aanpak gemakkelijk kunt begrijpen.

Bovendien geven we aan hoe u contact met ons kunt opnemen indien u vragen over uw persoonsgegevens. Wij staan u graag te woord.

Met “persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie aan de hand waarvan een klant direct of indirect geïdentificeerd kan worden.

Het kan gaan om nominatieve gegevens (naam, adres, e-mail, geboortedatum, enz ...), maar ook om gegevens waarmee klantprofielen bepaald kunnen worden (gezinssituatie, hobby's, enz ...).

Logis belooft zich aan 6 basisprincipes van het genoemde Europese verordening te houden. Deze principes vormen de belangrijkste regels van toepassing op de onze verwerking van persoonsgegevens:

1. Transparantie: tijdens het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zullen we u informeren over het doel en de ontvangers van uw gegevens.

 1. : we verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die beschreven staan in dit Handvest.
 2. : we verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de gegevensverwerking. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we opslaan, juist en actueel zijn.
 3. : we bewaren uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is voor het verwerken van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 4. : u hebt de mogelijkheid toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, met name om geen commerciële prospectie te ontvangen. Dit geeft u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u, evenals een recht van bezwaar, het recht op beperkte verwerking en op vergetelheid in het kader opgesteld door de Europese Verordening.

U kunt deze rechten uitoefenen (een bewijs van identiteit bijvoegen) bij de functionaris voor gegevensbescherming die via het volgende e-mailadres te bereiken is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1. : we zullen de redelijke, technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vervalsing of accidenteel of onrechtmatig verlies of onbevoegd gebruik, openbaarmaking of toegang.

 • WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze activiteiten, met name om u gepersonaliseerde, kwaliteitsvolle producten en diensten te bieden.

Het kan nodig zijn verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, met name:

We verzamelen ook gegevens afkomstig van uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten.

We verzamelen met opzet geen “gevoelige” informatie zoals ras of etnische afkomst, politieke opinies, geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of gegevens over seksuele geaardheid.

 • WANNEER WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De persoonsgegevens kunnen op verschillende momenten verzameld worden, met name:

 1. Bij het boeken van verblijven in Logis-etablissementen via de Logis-reserveringscentrale:

 1. Deelname aan marketingprogramma's of -activiteiten van Logis:

 1. Internetactiviteiten:

 • WAT ZIJN DE DOELEINDEN?

Naar gelang de omstandigheden verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het beheer van klantrelaties (in het kader van boekingen van verblijven via de Logis-Centrale en met name het beheer van eventuele klachten na het verblijf);

 1. Het beheer van de zakelijke relatie door middel van marketingactiviteiten (nieuwsbrieven, wedstrijden/prijsvragen, aanbiedingen, enquêtes, enz ...);

4. (Geanonimiseerde) statistieken genereren over de klanten die Logis-etablissementen bezoeken en het versturen van aanbiedingen (beheren van opt-ins);

5. Het verbeteren van onze diensten door het uitvoeren van onderzoeken na de verzending van tevredenheidsenquêtes;

 1. Beheer van verzoeken tot uitschrijving op nieuwsbrieven, aanbiedingen, wedstrijden en prijsvragen en tevredenheidsenquêtes;

 1. Het bewaren van gegevens met betrekking tot de wettelijke verplichtingen inzake veiligheid.

 • VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Het kan zijn dat we in de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens delen met interne of externe ontvangers delen:

-       Intern, binnen de FIL- en LIS-entiteiten: om u de beste service te leveren, kunnen wij uw persoonsgegevens delen en bevoegd personeel toegang geven tot deze informatie,

-       Extern, derden die Logis diensten verlenen: we een beroep doen op dienstverleners die geen deel uitmaken van de Logis-keten, om ons te helpen bij het leveren van Logis-diensten. Deze dienstverleners leveren met name de volgende ondersteunende diensten:

 • Beheer van de databases mry klanten die in een Logis-etablissement zijn verbleven;
 • Beheer van de databases met klanten die lid zijn van het Logis-loyaliteitsprogramma;
 • Beheer van de klantendatabases voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsenquête naar aanleiding van een verblijf in een Logis-etablissement;
 • Beheer van klantendatabases voor het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, enz ...

 • BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Het is aan ons de technische, fysieke of logische veiligheidsmaatregelen te bepalen en uit te voeren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om zo uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, accidenteel verlies of wijziging of openbaarmaking of onbevoegde toegang.

Daartoe hebben wij technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een login-/wachtwoordsysteem, fysieke beschermingsmiddelen, enz ...) geïmplementeerd.

Als u ons bij het boeken informatie over uw credit card geeft, garandeert de versleutelingstechnologie SSL (Secure Socket Layer) veilige transacties.

 • INBREUK OP GEGEVENS:

In geval van inbreuk op persoonsgegevens, zeggen wij toe de CNIL op de hoogte te brengen zoals dit in de voorwaarden van de Europese verordening vermeld staat.

Als deze inbreuk een hoog risico vormt voor de klanten en contacten en de gegevens niet werden beschermd:

-       Zullen wij onmiddellijk de betrokken klanten en contacten op de hoogte stellen;

-       Zullen wij de betrokken klanten en contacten de nodige informatie en aanbevelingen verstrekken.

 • COOKIES EN ANDERE TRACKERS

We maken gebruik van cookies en andere trackers op onze reserveringssites en mobiele applicatie. Wij zorgen er echter voor dat de klant het gebruik van cookies en trackers kan weigeren.

 • BEWAREN VAN GEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doelstellingen beschreven in dit Handvest of in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving voorziet.

 • TOEGANG EN WIJZIGING

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om wijziging van deze gegevens behoudens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

U kunt ook uw recht van bezwaar uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de FIL via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens, dienen wij u te identificeren om te kunnen reageren op uw verzoek. Daarom vragen wij u een kopie van een officieel identiteitsbewijs zoals een rijbewijs of een paspoort mee te sturen met uw verzoek. Alle aanvragen zullen zo snel mogelijk worden behandeld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 • UPDATE

Wij kunnen dit Handvest geregeld wijzigen. We nodigen u daarom uit dit Handvest regelmatig te raadplegen via een link op de website www.logishotels.com

 • VRAGEN EN CONTACTEN

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor andere, meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u de CNIL-website raadplegen: www.cnil.fr

scroll to