Terug

Artikel 1 - Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden (AVV)

De onderhavige AVV zijn van toepassing op de verkoop van de Logis producten, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

Bestelling van bovenstaande artikelen houdt automatisch in dat de koper deze AVV zonder voorbehoud accepteert.

Het feit dat de verkoper niet op een gegeven ogenblik refereert aan één van de huidige AVV kan in geen geval zo geïnterpreteerd worden dat hij ervan afziet om later met betrekking tot deze AVV zijn rechten te doen gelden.

Artikel 2 - Bestelling

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen of weglatingen die voorkomen in de informaties die door de koper worden verstrekt en de eventuele onmogelijkheid om de daaruit voortvloeiende producten te leveren.

De bestellingen worden pas definitief wanneer ze door de algehele betaling van de prijs door de koper zijn bevestigd.

Na bevestiging van de bestelling kunnen wijzigingen of annulering van de bestelling door de koper niet in aanmerking worden genomen en kan de betaalde prijs niet worden teruggestort.

Artikel 3 - Betaling

Betaling geschiedt per creditcard via het beveiligde PAYBOX SYSTEEM, dat gebruik maakt van het SSL (Secure Socket Layer) protocol, op dusdanige wijze dat de verzonden informatie door software wordt versleuteld en dat geen enkele derde partij tijdens de verzending over het netwerk van deze transactie kennis kan nemen.

De betaling van de prijs geschiedt tijdens de bestelling.

Artikel 4 - Levering

De verwerking van de bestelling wordt uitgevoerd binnen 7 dagen na de bevestiging van de bestelling door de koper, behalve in geval van overmacht (oorlog, oproer, brand, stakingen, onmogelijkheid voor de koper om bevoorraad te worden, etc.). Deze termijn wordt bij benadering aangegeven en als de levertermijn langer duurt dan dertig dagen, te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden opgezegd en kan de koper worden terugbetaald.

De bestelling kan naar keuze van de klant naar zijn persoonlijke adres gestuurd worden of direct naar een met name aangegeven begunstigde.

De risico's zijn voor rekening van de koper vanaf het ogenblik dat de cadeaucheques de kantoren van de verkoper hebben verlaten. Indien de artikelen tijdens het vervoer beschadigd zijn, dient de vervoerder hier binnen drie dagen na levering met opgave van redenen van in kennis te worden gesteld.

Artikel 5 - Persoonlijke gegevens

Ingevolge de Franse wet op de persoonsgegevens 78-17 van 6 januari 1978 wordt de persoonlijke informatie behalve uitdrukkelijke bezwaren van de klant per computer verwerkt. Deze verwerking is bij de CNIL, de Franse instantie voor bescherming van persoonsgegevens, aangegeven.

De klant beschikt op elk ogenblik over het recht om zijn/haar gegevens bij Logis in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

De gegevens die tijdens de bestelling worden medegedeeld zijn noodzakelijk voor de juiste afwikkeling van de aanvraag. Deze informatie heeft als enige geadresseerden de Logis-afdelingen (Federation Internationale des Logis en Logis International Services).

Ingevolge de geldende wetgeving worden de contracten voor elk bedrag dat € 120 te boven gaat voor een duur van 10 jaar elektronisch opgeslagen. De klant beschikt bij de Logis International Services-afdelingen over het recht van inzage van deze gegevens.

Artikel 6 - Geschillen

De verkoper heeft bij zijn online verkoopproces alleen de verplichting de benodigde middelen aan te wenden. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt tengevolge van het gebruik van Internet zoals verlies van gegevens, intrusie, virussen, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen.

In het geval van geschillen of klachten kan de koper onmiddellijk contact opnemen met de verkoper, onmiddellijk of hooguit 48 uur na ontvangst van de producten :

Fédération Internationale des Logis : +33 (0)1.45.84.70.00

Zoniet dan zijn de onderhavige online verkoopvoorwaarden onderworpen aan de Franse wet en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.